Česká verze English version

DOTACE

Od dubna roku 2009 platí pro poskytování dotací nové podmínky, které se řídí zásadami programu "Zelená úsporám" ze Státního fondu životního prostředí.
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Program "Zelená úsporám"  je programem podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v oblasti bydlení z prostředků z prodeje emisních kreditů, která má Česká republika k dispozici.
 
Podpora je v rámci Programu nastavena tak, aby prostředky Programu mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012 s tím, aby dotace mohla být poskytnuta každému, kdo o podporu požádá a splní požadované podmínky.
 

Cilem Programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie realizovaná v obytných budovách fyzickými osobami a dalšími subjekty vlastnícími obytné budovy, která povedou ke snížení oxidu uhličitého a dalších emisí.

Konkrétní pravidla programu naleznete na stránkách  Státního fondu životního prostředí http://www.zelenausporam.cz/ .  
 

Program nabízí podporu v následujících oblastech:

A. Úspora energie na vytápění.
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí kdosažení nízkoenergetického standardu.
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.
C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů.

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).

 

Kdo může žádat o dotaci

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je majitelem nebo spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.

Typy žadatelů:

 • fyzické osoby
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby
 •   

Kolektory EKS 3000 splňují podmínky energetického zisku dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM

 • 1 m2 plochy kolektoru EKS 3000 zajistí roční energetický zisk ve výši min. 525 kWh/m2/rok
  (při 40% solárním krytí, celoroční využití TUV k bežné spotřebě, standardní systém, sklon kolektorů 45°)
 • 1 kolektor EKS 3000 zajistí v podmínkách ČR roční energetický zisk ve výši 1 100 - 1 400 kWh/rok (jedná se o konečný energetický zisk na výstupu z akumulačního zásobníku, tzn. po odečtení všech ztrát)
 • 2 kolektory EKS 3000 pro 3-5 člennou rodinu s 250 až 300 l akumulačním zásobníkem zajistí roční energetický zisk v rozsahu 2 200 - 2800 kWh/rok (dotační podmínka na minimální úroveň energetického zisku je tedy splněna s dostatečnou rezervou)
Strojírny Bohdalice, a.s., 683 41 Bohdalice, tel.: 517 326 621, fax: 517 326 650, e-mail: sales@strobo.cz