Česká verze English version

Aktuality

Stránky: 1|2
Solární systémy pro průmyslové podniky

Solární systémy pro průmyslové podniky

Naše společnost realizuje dodávky velkých solárních systémů k ohřevu TUV pro firmy a průmyslové objekty.

Vysokoúčinné solární kolektory EKS 3000 vyráběné naší společností jsou díky své výkonnosti, ceně a životnosti velmi vhodné nejen pro instalaci v rodinných domech, ale i pro instalaci do velkých solárních systémů firem, penzionů, ubytoven a hotelů. V současnosti realizujeme v ČR několik zakázek velkých solárních systémů v průmyslových objektech a ubytovnách. Díky vysoké životnosti podpořené desetiletou zárukou, rychlé montáži, bezúdržbové konstrukci a vynikající účinnosti je návratnost investice do solárních systémů pro ohřev vody v rozsahu 3-7 let bez jakékoliv státní dotace. Při více než 30 leté životnosti lze dosáhnout nejen vysoké úspory nákladů na energie nutných pro ohřev vody, ale také velmi významný přínos pro životní prostředí díky snížení emisí v řádech několika desítek tun. V případě Vašeho zájmu Vám připravíme nabídku na solární systém včetně výpočtu předpokládané návratnosti této investice. Pro budoucí rozšiřování tohoto druhu solárních systémů velmi přispívá i pozitivní zkušenost našich spokojených zákazníků z tuzemska, ale i například ze sousedního Rakouska a z Itálie. Při stávajících cenách energií, jejich zásobách a celosvětovému vývoji se jedná o efektivní využití obnovitelných zdrojů jak pro investora, tak pro jeho okolí.

Solární regulace - řídící jednotka HELIOS PRO

Solární regulace - řídící jednotka HELIOS PRO

Nejnovější verze dvou variant řídící jednotky pro solární systémy si získává své zákazníky u nás i v zahraničí.

Od loňského července je na trhu dostupná nejnovější verze špičkové solární regulace HELIOS PRO. Řídící jednotka je ve dvou variantách STANDARD a COMFORT.
Obě varianty pokrývají všechny nejčastěji instalované solární systémy. Vyznačují se celou řadou zajímavých funkcí, které běžné regulátory nemají. Ať už je to grafické znázornění průběhu teplot u jednotlivých čidel, jednoduché uživatelské nastavení i ovládání, velký podsvícený displej, dvoudílná konstrukce pro jednoduchou a spolehlivou montáž společně s vnitřním kontrolním systémem, je uvedená solární regulace hodnocena jako vynikající výrobek. Systém je předem zkalibrován na několik druhů teplotních čidel (termočlánků) a při startu je proveden autotest.

Svým poměrem ceny a výkonu je toto řešení ideální pro malé a střední solární systémy.
Jedná se o český výrobek jehož vývoj a výroba je zajišťována s přední českou firmou, METRA  BLANSKO a.s. Historické zkušenosti z oblasti měření a regulace byly společně s moderními metodami a řídícími systémy prověřeny na celé řadě solárních systémů.


Velkoplošné solární kolektory

Velkoplošné solární kolektory

Instalovali jsme první velkoplošné solární kolektory. Kolektor s plochou 12 metrů čtverečních umožní efektivní využití slunečního záření a posunuje celkovou účinnost solárního systému o další stupeň výše (ve srovnání s jinými zařízeními využívající obnovitelné zdroje energie).

Vynikající výkonové parametry kolektoru, společně s nižšími tepelnými ztrátami a rychlejší a levnější montáží, urychlují návratnost investice. Jsme připraveni dodávat nejen standardní rozměrové řady 2 x 3 m, 2 x 4 m, 2 x 6 m, ale i nestandardní rozměry dle přání zákazníka.


Solární zásobníky a stratifikační nádrže

Solární zásobníky a stratifikační nádrže

Efektivní řešení pro akumulaci tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie.

Rozšířili jsme výrobu nádrží a zásobníků i do oblasti obnovitelných zdrojů energie. Unikátní řešení akumulačního zásobníku se stratifikační vestavbou zvýší celkovou účinnost Vašeho systému a optimalizuje jeho provoz. Přestože námi nabízená rozměrová řada zásobníků pokrývá většinu aplikací solárních systémů, jsme připraveni optimalizovat tvar a objem nádrže i stratifikační vestavby dle potřeb a možností našeho zákazníka. Cílem je maximální využití dostupné půdorysné plochy, která je k dispozici.Solar systems for industrial enterprises

Solar systems for industrial enterprises

Our company provides deliveries of large solar systems designed for hot water supplies intended for businesses and industrial properties.


 

Solar systems for industrial enterprises

Our company provides deliveries of large solar systems designed for hot water supplies intended for businesses and industrial properties.


High-efficiency EKS 3000 solar collectors manufactured by our company are due to their performance,  price and service-life very suitable not only for installation in family houses, but also for installation  in large solar systems used by companies, boarding-houses, dormitories and hotels.  Our company currently performs in the Czech Republic several contracts covering large solar systems in industrial    plants and dormitories. Thanks to the long service-life supported by a ten-year warranty, fast installation, maintenance-free design and outstanding efficiency, is the return on investment in solar systems for hot water supply in the scope of 3-7 years, without any government subsidy. With more than 30 years of service-life can be achieved not only high savings of costs for energy needed for water heating, but also a very substantial contribution to the environment due to reduction of emissions in terms of several tens of tons. In case of your interest we will prepare for you an offer covering particular solar system including calculation of anticipated return on this investment. There is a great contribution of these solar systems future expansion in the form of positive experience of our satisfied customers be it in the Czech Republic, but also in Austria or Italy. At current prices for energy, their stocks and global development the use of this system can be definitely classified as efficient use of renewable sources both for investor and its environment.

 


Solar Cooling

Solar Cooling

Solar cooling - combined production of heat and cooling using solar system!

COMBINED SOLAR SYSTEMS FOR PRODUCTION OF HEAT AND COOLING

Please check the possibility of design, supply and operation of solar systems enabling combined production of heat and cooling.

The latest technology uses the heat energy from the solar system to generate cooling processes. Unique solution using adsorption or absorption cooling can produce enough cold for cooling or air conditioning of buildings or media.

We can provide cooling to temperatures of 6-18°C by applying standard solutions. When applying a more efficient solutions we can reach temperatures going down to -18°C and when necessary even to -60°C. 

The solar system with the performance of refrigeration units from 0 to 22 kW and from 30 to 500 kW can be effectively operated with a wide range of existing systems and technical equipment of buildings. 

Efficient interconnection of solar system with solar cooling consumes hundred times less electric power than conventional compressor cooling systems. Thus environmentally-friendly solutions of heat and cold production allow reducing energy demands of buildings while at the same time achieving economic savings. The solution as proposed by us when compared with conventional systems designed for cooling and refrigeration produces a real economic return.


Velkoplošné a fasádní solární kolektory

Velkoplošné a fasádní solární kolektory

Univerzální a modlulární varianty kolektorů, rozměry a tvary dle přání zákazníka.

Naše společnost úspěšně ukončila vývoj unikátních velkoplošných a fasádních kolektorů.
Tímto produktem splníme náročné požadavky architektů a začleníme tak do pláště budov nejen zajímavý architektonický prvek, ale i zařízení efektivně využívající energie slunce.
Snížením tepelných ztrát, doby montáže a propojovacími prvky úspěšně snižujeme celkové náklady na pořízení solárního systému a zlepšujeme jeho návratnost.
Jsme připraveni realizovat dodávku solárního systému s tvary a rozměry panelů dle přání zákazníka.


Stáhněte si leták v sekci SOLÁRNÍ KOLEKTORY - KE STAŽENÍ

Invitation to the International Construction Fair in Brno

Invitation to the International Construction Fair in Brno

The International Brno Building Fair 2010 is held  from  13th till 17th April  2010 at the Brno Fair Convention Center . Strojirny Bohdalice will exhibit its sollar collectors together with CIAT company - the French manufacturer of heating and air-condition technology systems.

You can find us at the F hall , booth No. 004

We are looking forward to your visit !

www.bvv.cz/stavebniveletrhybrno

 DOTACE NA INSTALACE SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

DOTACE NA INSTALACE SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Nově vyhlášený program na podporu využití obnovitelných zdrojů energie

Od 22.4.2009 je možné v rámci Programu "Zelená úsporám" čerpat dotaci na úspory energie z prodeje emisních kreditů, které Česká republika získala!


V rámci nově vyhlášeného programu je možné získat finanční příspěvek na úsporu energie v oblasti bydlení .

Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie realizovaná v obytných budovách fyzickými osobami a dalšími subjekty, vlastnícími obytné budovy, která povedou ke snížení emisí. V rámci programu lze získat podporu na instalaci solárních termických kolektorů na ohřev teplé vody a přitápění.  

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám s vyřízením dotace pomůžeme nebo doporučíme odborné služby!

Tel.: +420 517 326 633

Program nabízí podporu v následujících oblastech:

A. Úspora energie na vytápění.
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí kdosažení nízkoenergetického standardu.
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.
C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů.

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).

 

Kdo může žádat o dotaci

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

  • fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti),
  • společenství vlastníků bytových jednotek,
  • bytová družstva,
  • města a obce (včetně městských částí),
  • podnikatelské subjekty,
  • případně další právnické osoby.


Důležité vymezení

Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory C. mohou být žadateli i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie.


 


SOLÁRNÍ CHLAZENÍ

SOLÁRNÍ CHLAZENÍ

Solární chlazení - kombinovaná výroba tepla a chladu solárním systémem!


KOMBINOVANÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY K VÝROBĚ TEPLA A CHLADU

Informujte se na možnosti návrhu, dodávky a provozování solárních systémů umožňujících kombinovanou výrobu tepla a chladu.

Nejnovější technologie využívá tepelné energie ze solárního systému k výrobě chladu. Unikátní řešení pomocí adsorpčního nebo absorpčního chlazení dokáže vyrobit dostatečné množství chladu pro chlazení nebo klimatizaci objektů nebo médií.

Standardním řešením jsme schopni zajistit chlazení na teploty 6-18°C. Výkonnějším řešením můžeme dosahovat teplot až do -18°C a v případě potřeby i -60°C. 

Solární systém s výkony chladicích jednotek od 0 do 22 kW a od 30 až do 500 kW, lze efektivně provozovat s celou řadou stávajících systémů a TZB.  

Efektivní propojení solárního systému se solárním chlazením spotřebuje řádově stokrát méně elektrické energie než běžné kompresorové chladicí systémy. Ekologické řešení výroby tepla a chladu tak umožní snížit energetické nároky objektu při současném dosažení ekonomických úspor. Námi navržené řešení má ve srovnání s konvenčními systémy na výrobu chladu skutečnou ekonomickou návratnost.

V nejbližších dnech Vás budeme detailně informovat o technických parametrech solárního chlazení prostřednictvím informativního letáku. 


Stránky: 1|2
Strojírny Bohdalice, a.s., 683 41 Bohdalice, tel.: 517 326 621, fax: 517 326 650, e-mail: sales@strobo.cz